"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dodano: 2024-04-30 15:09:50

Szczegółowe informacje dotyczące zpisów znajdują się na stronie www.genewa.orpeg.pl

W sprawie zapisu dzieci, prosimy o kontakt od 6.05.2024r.

Adres e-mail dedykowany do rekrutacji uczniów:

rekrutacja.genewa@orpeg.pl

Zapisy do Szkoły Polskiej w Genewie zaczynamy 6.05.2024r., dokumenty przesłane wcześniej nie będą uwzględniane.

.....

ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY  POLSKIEJ IM.WACŁAWA MICUTY

PRZY STAŁYM PRZEDSTAWIIELSTWIE RP

PRZY BIURZE NZ W GENEWIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Informacja dotycząca rekrutacji nowych uczniów do Szkoły Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie

1)    Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

2)    Rozpoczynamy rekrutację do oddziału dziecięcego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Jeżeli zostanie zgłoszonych przynajmniej siedmioro dzieci i będziemy mieć zabezpieczenie kadrowe oraz lokalowe, to w roku szkolnym 2024/25 zostanie uruchomiony oddział dziecięcy.

3)    Pierwszeństwo w zapisie do klasy I szkoły podstawowej mają dzieci mówiące po polsku, które w roku 2024 kończą 7 lat.

4)     Dzieci sześcioletnie, mówiące po polsku, mogą być przyjęte do klasy I szkoły podstawowej (zgodnie z kolejnością zgłoszeń i jeżeli są wolne miejsca) na podstawie pisemnego wniosku rodziców oraz dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, jeżeli podejmą naukę w klasie I szkoły szwajcarskiej lub francuskiej od 1.09.2024 r.

5)    Do klas II - VIII oraz II-III liceum ogólnokształcącego przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub testu / rozmowy diagnozującej, która odbędzie się w czerwcu, po uzgodnieniu terminu z rodzicami lub na początku roku szkolnego.

6)    Do klasy I LO uczniów przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy VIII szkoły podstawowej lub rozmowy diagnozującej. O otwarcie oddziału licealnego będziemy się starać, jeżeli chęć nauki na tym poziomie zgłosi przynajmniej siedmiu uczniów.

7)    Rodzice dotychczasowych uczniów SPl, będą potwierdzali chęć kontynuowania nauki przez dzieci w roku szkolnym 2024/2025, poprzez ankietę elektroniczną przekazaną przez nauczyciela.

8)    Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka mówiącego po polsku do Szkoły Polskiej są rodzice lub prawni opiekunowie.

9)    Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do Szkoły Polskiej:

a. wypełniony w całości i czytelnie formularz rekrutacyjny (załącznik 1-5 do regulaminu rekrutacji), pobrany ze strony internetowej,

b.  zaświadczenie ze szkoły lokalnej [warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu: a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub, b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.] Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane, *Zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPl. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPl

c.     dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu - sprawdzany na początku roku szkolnego,

d.    świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej), jeśli uczeń takie posiada.

10)  Do 15 września należy dostarczyć do Szkoły:

   a. oświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej. Oświadczenie wraz z kopią ubezpieczenia obejmującego zajęcia szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny).                                      

  b. oświadczenie dotycząc procedury powiadamiania o nagłych sytuacjach.

c. wypełniony wniosek o wydanie legitymacji szkolnej wraz ze zdjęciem (tylko osoby zainteresowane posiadaniem takiego dokumentu).

11) Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do Szkoły Polskiej. Dyrektor Szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału Szkoły, jeżeli:

a.     uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi,

b.     w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych,

c.     dokumentacja została złożona przed lub poza wyznaczonym terminem i/lub jest niekompletna.

12)  O przyjęciu ucznia do Szkoły decydują: wiek dziecka, kolejność zgłoszeń, warunki lokalowe i kadrowe Szkoły oraz złożenie pełnej dokumentacji w podanych terminach.

13) Rekrutacja odbywa się od 6 maja do 15 czerwca 2024 roku. Przyjmuje się elektroniczną fromę zapisów. Dokumenty (najlepiej jako zaszyfrowany pdf) przesyłamy na adres:  rekrutacja.genewa@orpeg.pl  w tytule podając "Rekrutacja do klasy ... / Rekrutacja do oddziału dziecięcego". Potwierdzenie złożenia dokumentów dziecka do Szkoły Polskiej im. W. Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oryginały wysłanych dokumentów należy przekazać nauczycielom, najpóźniej na pierwszych zajęciach dydaktycznych, rozpoczynających rok szkolny. Osoby, które nie mają możliwości przesłania skanów, mogą przekazać dokumenty w formie papierowej, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy wysłać informację o chęci osobistego przekazania dokumentów na adres e-mail dedykowany do procesu rekrutacji: rekrutacja.genewa@orpeg.pl

14) Podczas rekrutacji Szkoła nie będzie rozpatrywała zgłoszeń niekompletnych.

        Zgłoszenia, w ramach pierwszego etapu rekrutacji, przyjmujemy od 6.05.2024r. do 15.06.2024r. Dokumenty przesłane przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

15) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do Szkoły następuje po zatwierdzeniu arkusza organizacji roku szkolnego przez ORPEG.

16) Rekrutacja nie dotyczy uczniów, którzy zmieniają kraj pobytu w trakcie roku szkolnego.

17) Warunkiem przyjęcia uczniów wymienionych w punkcie 15 jest przekazanie dyrektorowi wypełnionych formularzy rekrutacyjnych oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w Polsce lub szkoły polskiej za granicą (z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz klasy) i wykazu ocen cząstkowych bądź semestralnych. Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora lub osoby upoważnionej. Uczniowie będą przyjmowani tylko w przypadku wolnych miejsc. Przerwa pomiędzy przerwaniem nauki w Polsce (lub szkole polskiej za granicą) i podjęciem jej w Szkole Polskiej w Genewie nie może przekraczać połowy wymiaru zajęć lekcyjnych przewidzianych dla danej klasy. W przeciwnym razie uczeń nie będzie klasyfikowany. Uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

18) Uczniowie wszystkich oddziałów, którzy mimo wcześniejszego zgłoszenia do Szkoły nie pojawią się na zajęciach do 15 września (dwa kolejne zajęcia szkolne), zostaną skreśleni z listy uczniów.

19)  Do 30 czerwca zostanie przesłana odpowiedź z decyzją w sprawie złożonego podania o przyjęcie dziecka do Szkoły.

20) W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Polskiej, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u dyrektora SPl.

21) W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w Szkole Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie.

22) Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 16 do 31 sierpnia br. Jeżeli w pierwszym naborze zostanie wykorzystana liczba wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

23) Rok szkolny rozpoczyna się zajęciami lekcyjnymi, według planu podanego na stronie internetowej Szkoły pod koniec sierpnia.

24) Lista podręczników jest ogłaszana na stronie internetowej Szkoły.

25) Spotkanie z wychowawcą klasy będzie zorganizowane we wrześniu.

Regulamin rekrutacji uczniów_2024_25.pdf (105.86KB) Download

Oswiadczenia_dokumentacja_ucznia_do_dostarczenia_we_wrzesieniu_2024_do_SPl.pdf (789.23KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2024-04-30 15:19:57


REKRUTACJA 2024/2025

Dodano: 2024-04-30 13:43:14

Regulamin rekrutacji uczniów_2024_25.pdf (105.86KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2024-04-30 13:43:45


KONTYNUACJA NAUKI 2023/2024

Dodano: 2023-09-04 20:21:48

W celu zapisania dziecka na kolejny rok nauki w Szkole Polskiej 🏫 w Genewie, należy wypełnić formularz elektroniczny 💻, który po przerwie wiosennej zostanie przesłany do Państwa przez wychowawców 👩🏻‍🏫 klas.
Na podstawie tego zgłoszenia będą zamawiane podręczniki 📚 i zeszyty ćwiczeń 📒 na rok szkolny 2022/23.

Prosimy o wypełnione i podpisane formularzy zapisu (załącznik 1, 2, 3a oraz 3b), które należy przekazać do opiekuna klasy.
We wrześniu będą przyjmowane oświadczenia 📁(OC oraz dotyczące procedury w razie wypadku lub nagłej potrzeby) oraz kopie ubezpieczenia.
Jeżeli dziecko zmieniło szkołę, to należy dostarczyć zaświadczenie, że spełnia obowiązek szkolny w systemie lokalnym.

Formularze zapisu - kontynuacja nauki w SPl w Genewie 2023_24.pdf (118.86KB) Download

Oswiadczenia_dokumentacja_ucznia_do_dostarczenia_we_wrzesieniu_2023_do_SPl-1.pdf (788.51KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2023-09-04 20:23:35


ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2023/24

Dodano: 2023-05-02 22:49:02


Szczegółowe informacje dotyczące zpisów znajdują się na stronie www.genewa.orpeg.pl

W sprawie zapisu dzieci, prosimy o kontakt od 6.05.2023r.

Adres e-mail dedykowany do rekrutacji uczniów:

rekrutacja.genewa@orpeg.pl

Zapisy do Szkoły Polskiej w Genewie zaczynamy 6.05.2023r., dokumenty przesłane wcześniej nie będą uwzględniane.

.....

ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY  POLSKIEJ IM.WACŁAWA MICUTY

PRZY STAŁYM PRZEDSTAWIIELSTWIE RP

PRZY BIURZE NZ W GENEWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Informacja dotycząca rekrutacji nowych uczniów do Szkoły Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie

1)    Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

2)    Rozpoczynamy rekrutację do oddziału dziecięcego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Jeżeli zostanie zgłoszonych przynajmniej siedmioro dzieci i będziemy mieć zabezpieczenie kadrowe oraz lokalowe, to w roku szkolnym 2023/24 zostanie uruchomiony oddział dziecięcy.

3)    Pierwszeństwo w zapisie do klasy I szkoły podstawowej mają dzieci mówiące po polsku, które w roku 2023 kończą 7 lat.

4)     Dzieci sześcioletnie, mówiące po polsku, mogą być przyjęte do klasy I szkoły podstawowej (zgodnie z kolejnością zgłoszeń i jeżeli są wolne miejsca) na podstawie pisemnego wniosku rodziców oraz dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, jeżeli podejmą naukę w klasie I szkoły szwajcarskiej lub francuskiej od 1.09.2023 r.

5)    Do klas II - VIII oraz II-III liceum ogólnokształcącego przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub testu / rozmowy diagnozującej, która odbędzie się w czerwcu, po uzgodnieniu terminu z rodzicami lub na początku roku szkolnego.

6)    Do klasy I LO uczniów przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy VIII szkoły podstawowej lub rozmowy diagnozującej. O otwarcie oddziału licealnego będziemy się starać, jeżeli chęć kontynuacji nauki na tym poziomie zgłosi przynajmniej siedmiu uczniów.

7)    Rodzice dotychczasowych uczniów SPl, będą potwierdzali chęć kontynuowania nauki przez dzieci w roku szkolnym 2023/2024, poprzez ankietę elektroniczną przekazaną przez nauczyciela.

8)    Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka mówiącego po polsku do Szkoły Polskiej są rodzice lub prawni opiekunowie.

9)    Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do Szkoły Polskiej:

a. wypełniony w całości i czytelnie formularz rekrutacyjny (załącznik 1-5 do regulaminu rekrutacji), pobrany ze strony internetowej,

b.  zaświadczenie ze szkoły lokalnej [warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu: a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub, b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.] Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane, *Zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPl. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPl

c.     dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu - sprawdzany na początku roku szkolnego,

d.    świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej), jeśli uczeń takie posiada.

10)  Do 15 września należy dostarczyć do Szkoły:

   a. oświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej. Oświadczenie wraz z kopią ubezpieczenia obejmującego zajęcia szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny).                                      

  b. oświadczenie dotycząc procedury powiadamiania o nagłych sytuacjach.

c. wypełniony wniosek o wydanie legitymacji szkolnej wraz ze zdjęciem (tylko osoby zainteresowane posiadaniem takiego dokumentu).

11) Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do Szkoły Polskiej. Dyrektor Szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału Szkoły, jeżeli:

a.     uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi,

b.     w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych,

c.     dokumentacja została złożona przed lub poza wyznaczonym terminem i/lub jest niekompletna.

12)  O przyjęciu ucznia do Szkoły decydują: wiek dziecka, kolejność zgłoszeń, warunki lokalowe i kadrowe Szkoły oraz złożenie pełnej dokumentacji w podanych terminach.

13) Rekrutacja odbywa się od 6 maja do 25 czerwca 2023 roku. Przyjmuje się elektroniczną fromę zapisów. Dokumenty (najlepiej jako zaszyfrowany pdf) przesyłamy na adres:  rekrutacja.genewa@orpeg.pl  w tytule podając "Rekrutacja do klasy ... / Rekrutacja do oddziału dziecięcego". Potwierdzenie złożenia dokumentów dziecka do Szkoły Polskiej im. W. Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oryginały wysłanych dokumentów należy przekazać nauczycielom, najpóźniej na pierwszych zajęciach dydaktycznych, rozpoczynających rok szkolny. Osoby, które nie mają możliwości przesłania skanów, mogą przekazać dokumenty w formie papierowej, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy wysłać informację o chęci osobistego przekazania dokumentów na adres e-mail dedykowany do procesu rekrutacji: rekrutacja.genewa@orpeg.pl

14) Podczas rekrutacji Szkoła nie będzie rozpatrywała zgłoszeń niekompletnych.

        Zgłoszenia, w ramach pierwszego etapu rekrutacji, przyjmujemy od 6.05.2023r. do 25.06.2023r. Dokumenty przesłane przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

15) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do Szkoły następuje po zatwierdzeniu arkusza organizacji roku szkolnego przez ORPEG.

16) Rekrutacja nie dotyczy uczniów, którzy zmieniają kraj pobytu w trakcie roku szkolnego.

17) Warunkiem przyjęcia uczniów wymienionych w punkcie 15 jest przekazanie dyrektorowi wypełnionych formularzy rekrutacyjnych oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w Polsce lub szkoły polskiej za granicą (z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz klasy) i wykazu ocen cząstkowych bądź semestralnych. Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora lub osoby upoważnionej. Uczniowie będą przyjmowani tylko w przypadku wolnych miejsc. Przerwa pomiędzy przerwaniem nauki w Polsce (lub szkole polskiej za granicą) i podjęciem jej w Szkole Polskiej w Genewie nie może przekraczać połowy wymiaru zajęć lekcyjnych przewidzianych dla danej klasy. W przeciwnym razie uczeń nie będzie klasyfikowany. Uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

18) Uczniowie wszystkich oddziałów, którzy mimo wcześniejszego zgłoszenia do Szkoły nie pojawią się na zajęciach do 15 września (dwa kolejne zajęcia szkolne), zostaną skreśleni z listy uczniów.

19)  Do 30 czerwca zostanie przesłana odpowiedź z decyzją w sprawie złożonego podania o przyjęcie dziecka do Szkoły.

20) W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Polskiej, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u dyrektora SPl.

21) W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w Szkole Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie.

22) Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 16 do 31 sierpnia br. Jeżeli w pierwszym naborze zostanie wykorzystana liczba wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

23) Rok szkolny rozpoczyna się zajęciami lekcyjnymi, według planu podanego na stronie internetowej Szkoły pod koniec sierpnia.

24) Lista podręczników jest ogłaszana na stronie internetowej Szkoły.

25) Spotkanie z wychowawcą klasy będzie zorganizowane we wrześniu.

Regulamin rekrutacji uczniów_2023_24.pdf (165.7KB) Download

Formularze zapisu do SPl w Genewie 2023_24 zał. 1-5 (druki do uzupełnienia).pdf (303.8KB) Download

Oswiadczenia_dokumentacja_ucznia_do_dostarczenia_we_wrzesieniu_2023_do_SPl.pdf (788.51KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2023-06-19 22:02:31


E-LEGITYMACJA 2022_23

Dodano: 2022-09-22 17:47:42

Od tego roku szkolnego w Szkole Polskiej będą wydawane e-legitymacje. Wnioski można składać do 09.10.2022 r.
Uwaga!
Przestają obowiązywać dotychczasowe legitymacje i nie będzie można przedłużać ich ważności.

Jak złożyć wniosek o legitymację?

1. Należy pobrać wniosek wraz z klauzulą.
2. Wypełnić i podpisać dokumenty.
3. Przygotować zdjęcie dziecka w pliku jpg.
4. Przesłać skan podpisanych dokumentów i zdjęcie (w pliku jpg) na adres e-mail:
legitymacje.genewa@orpeg.pl
5. Wychowawcy klasy należy przekazać oryginał wniosku oraz starą legitymację.
Jeżeli w okresie wakacyjnym legitymacja została zniszczona lub zagubiona należy przygotować oświadczenie i przekazać je wraz z wnioskiem.


Uwaga!
Wnioski złożone w pierwszych tygodniach września na starych drukach i zdjęcia zostaną zwrócone w najbliższym czasie.Ostatnio zmodyfikowano: 2022-09-24 22:18:47


KONTYNUACJA NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dodano: 2022-04-20 12:18:57

W celu zapisania dziecka na kolejny rok nauki w Szkole Polskiej 🏫 w Genewie, należy wypełnić formularz elektroniczny 💻, który po przerwie wiosennej zostanie przesłany do Państwa przez wychowawców 👩🏻‍🏫 klas.
Na podstawie tego zgłoszenia będą zamawiane podręczniki 📚 i zeszyty ćwiczeń 📒 na rok szkolny 2022/23.

Prosimy o wypełnione i podpisane formularzy zapisu (załącznik 1, 2, 3a oraz 3b), które należy przekazać do opiekuna klasy.
We wrześniu będą przyjmowane oświadczenia 📁(OC oraz dotyczące procedury w razie wypadku lub nagłej potrzeby) oraz wnioski 📄 o wydanie legitymacji lub jej duplikatu (jeżeli legitymacja była już wcześniej wydana i została zniszczona lub zgubiona).

Formularze zapisu do SPl w Genewie 2022_23 zał. 1-3b (kontynuacja nauki).pdf (113.13KB) Download

Oswiadczenia_dokumentacja_ucznia_do_dostarczenia_we_wrzesieniu_2022_do_SPl.pdf (788.51KB) Download

wniosek_legitymacja_klauzula_ 2022_23_nowi_uczniowie.pdf (534.73KB) Download

wniosek_legitymacja_klauzula_2022_23_duplikat.pdf (547.88KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-04-20 12:26:50


ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23

Dodano: 2022-04-20 08:54:57


ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY  POLSKIEJ IM.WACŁAWA MICUTY

PRZY STAŁYM PRZEDSTAWIIELSTWIE RP

PRZY BIURZE NZ W GENEWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Informacja dotycząca rekrutacji nowych uczniów do Szkoły Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie

1)  Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywaleli polskich czasowo przebywających za granicą.

2)  Pierwszeństwo w zapisie do klasy I szkoły szkoły podstawowej mają dzieci mówiące po polsku, które w roku 2022 kończą 7 lat.

3)  Dzieci sześcioletnie, mówiące po polsku, mogą być przyjęte do klasy I szkoły podstawowej (zgodnie z kolejnością zgłoszeń i jeżeli są wolne miejsca) na podstawie pisemnego wniosku rodziców oraz dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, jeżeli podejmą naukę w klasie I szkoły szwajcarskiej lub francuskiej od 1.09.2022 r.

4)   Do klas II - VIII oraz II-III liceum ogólnokształcącego przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub testu / rozmowy diagnozującej, która odbędzie się w czerwcu, po uzgodnieniu terminu z rodzicami lub na początku roku szkolnego.

5)  Do klasy I LO uczniów przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy VIII szkoły podstawowej lub rozmowy diagnozującej. O otwarcie oddziału licealnego będziemy się starać, jeżeli chęć kontynuacji nauki na tym poziomie zgłosi przynajmniej siedmiu uczniów.

6) Rodzice dotychczasowych uczniów SPl, będą potwierdzali chęć kontynuowania nauki przez dzieci w roku szkolnym 2022/2023, poprzez ankietę elektroniczną przekazaną przez nauczyciela, po feriach wiosennych.

7) Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka mówiącego po polsku do Szkoły Polskiej są rodzice lub prawni opiekunowie.

8) Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do Szkoły Polskiej:

a. wypełniony w całości i czytelnie formularz rekrutacyjny (załącznik 1-5 do regulaminu rekrutacji), pobrany ze strony internetowej,

b.  zaświadczenie ze szkoły lokalnej [warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu: a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub, b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki. ] Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane, *Zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPl. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPl

c.     dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu - sprawdzany na początku roku szkolnego,

d.    świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej), jeśli uczeń takie posiada.

9)  Do 15 września należy dostarczyć do Szkoły:

   a. oświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej. Oświadczenie wraz z kopią ubezpieczenia obejmującego zajęcia szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny).                                      

  b. oświadczenie dotycząc procedury powiadamiania o nagłych sytuacjach.

c. wypełniony wniosek o wydanie legitymacji szkolnej wraz ze zdjęciem (tylko osoby zainteresowane posiadaniem takiego dokumentu).

10) Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do Szkoły Polskiej. Kierownik Szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału Szkoły, jeżeli:

  1. uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi,
  2. w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych,
  3. dokumentacja została złożona przed lub poza wyznaczonym terminem i/lub jest niekompletna.

11)  O przyjęciu ucznia do Szkoły decydują: wiek dziecka, kolejność zgłoszeń, warunki lokalowe i kadrowe Szkoły oraz złożenie pełnej dokumentacji w podanych terminach.

12) Rekrutacja odbywa się od 3 maja do 25 czerwca 2022 roku. Przyjmuje się elektroniczną fromę zapisów. Dokumenty (najlepiej jako zaszyfrowany pdf) przesyłamy na adres:  rekrutacja.genewa@orpeg.pl  w tytule podając "Rekrutacja do klasy ...". Potwierdzenie złożenia dokumentów dziecka do Szkoły Polskiej im. W. Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oryginały wysłanych dokumentów należy przekazać nauczycielom, najpóźniej na pierwszych zajęciach dydaktycznych, rozpoczynających rok szkolny. Osoby, które nie mają możliwości przesłania skanów, mogą przekazać dokumenty w formie papierowej, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy wysłać informację o chęci osobistego przekazania dokumnetów na adres e-mail dedykowany do procesu rekrutacji: rekrutacja.genewa@orpeg.pl

Uwaga! Adres e-mail dotyczący rekrutacji może ulec zmianie. Proszę sprawdzić adres po 30.04.22r.

13) Podczas rekrutacji Szkoła nie będzie rozpatrywała zgłoszeń niekompletnych.

        Zgłoszenia, w ramach pierwszego etapu rekrutacji, przyjmujemy od 3.05.2022r. do 25.06.2022r. Dokumenty przesłane przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

14) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do Szkoły następuje po zatwierdzeniu arkusza organizacji roku szkolnego przez ORPEG.

15) Rekrutacja nie dotyczą uczniów, którzy zmieniają kraj pobytu w trakcie roku szkolnego.

16) Warunkiem przyjęcia uczniów wymienionych w punkcie 15 jest przekazanie kierownikowi wypełnionych formularzy rekrutacyjnych oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w Polsce lub szkoły polskiej za granicą (z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz klasy) i wykazu ocen cząstkowych bądź semestralnych. Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora lub osoby upoważnionej. Uczniowie będą przyjmowani tylko w przypadku wolnych miejsc. Przerwa pomiędzy przerwaniem nauki w Polsce (lub szkole polskiej za granicą) i podjęciem jej w Szkole Polskiej w Genewie nie może przekraczać połowy wymiaru zajęć lekcyjnych przewidzianych dla danej klasy. W przeciwnym razie uczeń nie będzie klasyfikowany. Uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

17) Uczniowie wszystkich oddziałów, którzy mimo wcześniejszego zgłoszenia do Szkoły nie pojawią się na zajęciach do 15 września (dwa kolejne zajęcia szkolne), zostaną skreśleni z listy uczniów.

18)  Do 30 czerwca zostanie przesłana odpowiedź z decyzją w sprawie złożonego podania o przyjęcie dziecka do Szkoły.

19) W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Polskiej, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPl.

20) W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w Szkole Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie.

21) Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 16 do 31 sierpnia br. Jeżeli w pierwszym naborze zostanie wykorzystana liczba wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

22) Rok szkolny rozpoczyna się zajęciami lekcyjnymi, według planu podanego na stronie internetowej Szkoły pod koniec sierpnia.

23) Lista podręczników jest ogłaszana na stronie internetowej Szkoły.

24) Spotkanie z wychowawcą klasy będzie zorganizowane we wrześniu.


W sparwie zapisu dzieci, prosimy o kontakt  od 3.05.2022r.

Adres e-mail dedykowany do rekrutacji uczniów:

rekrutacja.genewa@orpeg.pl


wniosek_legitymacja_klauzula_ 2022_23_nowi_uczniowie.pdf (534.73KB) Download

Oswiadczenia_dokumentacja_ucznia_do_dostarczenia_we_wrzesieniu_2022_do_SPl.pdf (788.51KB) Download

Regulamin rekrutacji uczniów_2022_23 SPl Genewa.pdf (102.86KB) Download

Formularze zapisu do SPl w Genewie 2022_23 zał. 1-5 (druki).pdf (121.51KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-04-26 22:14:15


ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W GENEWIE

Dodano: 2022-04-20 08:45:54


Wszystkie informacje dotyczące zapisów na nowy rok szkolny, (formularze oraz sposób składania dokumentów rekrutacyjnych) będą zamieszczone na stronach Szkoły do końca kwietnia.
Zapisy do Szkoły Polskiej w Genewie zaczynamy 3.05.2022r., dokumenty przesłane wcześniej nie będą uwzględniane.

Formularz dotyczący kontynuacji nauki w Szkole Polskiej w Genewie zostanie rozesłany po feriach.

ZAPRASZAMY!
Na zgłoszenia  do Szkoły Polskiej im. W. Micuty w Genewie czekamy od 3.05.2022r. do 25.06.2022r.

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-04-26 22:14:48


LEGITYMACJA SZKOLNA - NOWE WNIOSKI

Dodano: 2021-09-10 10:07:04

W załączeniu znajdują się wnioski dotyczące legitymacji szkolnej, które obowiązują od roku szkolnego 2021/2022:
- wniosek i klauzula na wydanie legitymacji (po raz pierwszy);
- wniosek i klauzula na ledanie duplikatu legitymacji.

wniosek_legitymacja_klauzula_ 2021_NOWE.pdf (534.73KB) Download

wniosek_legitymacja_duplikat_klauzula_2021_NOWY.pdf (547.88KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-09-10 10:07:51


Pierwszy etap rekrutacji zakończony

Dodano: 2021-07-05 22:10:07

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-07-05 22:10:43


Idź do strony