"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

OFERTA PRACY

Dodano: 2016-08-18 00:00:00

Nabór zakończony.

Rok szkolny 2016 / 2017
Nabór na stanowisko nauczyciela:
- wiedzy o Polsce,
- edukacji wczesnoszkolnej.

Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce w SPK w Genewe 2016_17.pdf (142.1KB) Download

Nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w SPK w Genewie 2016_17.pdf (140.35KB) Download

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2016_17.doc (41KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-09-01 23:21:59


Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce w SPK w Genewie

Dodano: 2016-07-09 00:00:00

NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Wacława Micuty
przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ
w Genewie ogłasza konkurs na stanowisko:
Nauczyciela wiedzy o Polsce
w szkole podstawowej/gimnazjum

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (5/26).
Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)
Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład
kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z
2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):
§ 4a
5. Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI w szkołach podstawowych za
granicą, w gimnazjach za granicą i w liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 2 ust, 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a
ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z
planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie
określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący
do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie
mniejszym niż 80 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła kurs
kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania
uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.
Wymagania dodatkowe:
- miejsce zamieszkania w Genewie lub okolicy (koszty dojazdu do szkoły pokrywa nauczyciel),
- doświadczenie w pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi za granicą,
- znajomość zasad funkcjonowania szkół przy placówkach dyplomatycznych poza granicami
kraju,
- umiejętność pracy z grupą łączoną (klasy I-III gimnazjum),
- praca najprawdopodobniej w środy i czwartki po godz. 16.00,
- dyspozycyjność w ramach godzin i dni pracy szkoły,
- odporność na stres,
- umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy,
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny i CV
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego
  • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela
Dokumenty dodatkowe:
  •  kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie SPK w zakładce ogłoszenia)
Oświadczenie kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych -
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z
późn. zm.)
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia
postępowania.
Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być
potwierdzone przez kandydata klauzulą
„za zgodność z oryginałem”.
Osoba, która wygra konkurs będzie
zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia
zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań
lekarskich.
Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 10 sierpnia 2016
roku do godziny 24.00 na adres: genewa@orpeg.pl W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na
stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Genewa, 9 lipca 2016 r.

Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce w SPK w Genewe 2016_17 konkurs.pdf (142.1KB) Download

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2016_17.doc (41KB) Download

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2016_17.doc (41KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-09-01 23:22:45


Zakończenie roku 2015/2016

Dodano: 2016-06-12 00:00:00


zakonczenie roku 2015_16 ogloszenie 22.06.2016.pdf (827.41KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-06-12 21:43:49


Zapisy 2016/2017

Dodano: 2016-06-06 00:00:00


zapisy plakat 2016-17.pdf (1219.44KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-06-06 12:11:21


OFERTA PRACY

Dodano: 2016-05-22 00:00:00

Nabór zakończony.

Rok szkolny 2016 / 2017
Nabór na stanowisko nauczyciela:
- wiedzy o Polsce,
- języka polskiego w grupie gimnazjalnej,
- bibliotekarza.

Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce w SPK w Genewe rok szkolny 2016_17.pdf (142.24KB) Download

Nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza w SPK w Genewie rok szkolny 2016_17.pdf (139.22KB) Download

Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego (gimnazjum) w SPK w Genewie rok szkolny 2016_17.pdf (136.29KB) Download

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2016_17.doc (41KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-09-01 23:25:11


MOŻEMY POMÓC

Dodano: 2015-10-13 00:00:00

Szanowni Rodzice!
Tym razem możemy pomóc współuczestnicząc w zbiórce zimowych ubrań dla osób potrzebujących.
Z całego serca popieramy takie inicjatywy.
Warto pomagać.

POMAGAMY.pdf (456.96KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2015-10-13 17:35:09


SPOTKANIE AUTORSKIE

Dodano: 2015-09-24 00:00:00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z młodą pisarką

Patrycją Gryciuk,

autorką "Planu" i "450 stron".

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drogą e-mail:
SPKGenewa@szkolapolska.ch

Zaproszenie_P.Gryciuk_v.10c.pdf (1748.97KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2015-09-24 00:15:09


NOWOŚCI SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

Dodano: 2015-09-24 00:00:00

Już w tym roku mamy pierwsze nowości!

W najbliższy poniedziałek zapraszamy do szkolnej biblioteki!

Tego dnia pojawią się kolejne książki w ofercie biblioteki!

NOWOŚCI SZKOLNEJ BIBLIOTEKI– WRZESIEŃ 2015.pdf (707.67KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2015-09-24 00:08:58


ZASTĘPSTWA - OFERTA PRACY

Dodano: 2015-09-23 00:00:00

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. W. Micuty zatrudni na zastępstwo nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami na stanowisko:
- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasa I SP i II SP),
- nauczyciela języka polskiego (grupa gimnazjalna),
- nauczyciela bibliotekarza.

Zastępstwo _ stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w SPK w Genewie.pdf (140.85KB) Download

Zastępstwo _ stanowisko nauczyciela bibliotekarza w SPK w Genewie.pdf (138.85KB) Download

Zastępstwo _ stanowisko nauczyciela języka polskiego w SPK.pdf (142.75KB) Download

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-4.doc (40KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2015-09-24 00:06:20


SPOTKANIE AUTORSKIE

Dodano: 2015-09-16 00:00:00

Tym razem coś dla kobiet.

Ostatnio zmodyfikowano: 2015-09-16 08:28:53


Idź do strony