"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

OFERTY PRACY NA ROK SZKOLNY 2017_2018

Dodano: 2017-07-07 00:00:00

Rok szkolny 2017 / 2018
Nabór na stanowisko nauczyciela:
- wiedzy o Polsce,
- języka polskiego.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2017_18.doc (41KB) Download

Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce w SPK w Genewe 2017_18 ogłoszenie 1.pdf (144.26KB) Download

Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego w SPK 2017_18 ogłoszenie 1.pdf (137.57KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-07-07 18:29:34


Konkurs historyczny

Dodano: 2017-05-30 00:00:00

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-05-30 23:38:27


PIKNIK NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dodano: 2017-05-25 00:00:00

Ostatnio zmodyfikowano: 2018-05-17 09:59:00


SPOTKANIE Z AUTOREM I RYSOWNIKIEM PANEM PAWŁEM WAKUŁĄ

Dodano: 2017-05-16 00:00:00

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-05-16 23:21:09


ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dodano: 2017-05-09 00:00:00

Zapisy_do_SPK_Genewa_formularze_zalacznik_od_1_do_5.pdf (542.06KB) Download

Wniosek_przyjecie_szesciolatka_do_SPK_Genewa_zal.6.pdf (43.68KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-05-09 08:26:26


RODZINNY BAL KARNWAŁOWY

Dodano: 2017-02-06 00:00:00

Zostaliśmy zaproszeni, przez Stowarzyszenie Polaków w Pays de Gex, do współorganizacji i zabawy na "Rodzinnym balu karnawałowym 2017", który odbędzie się 18.02.2017 r.
Prosimy o kierowanie chęci udziału w zabawie karnawałowej na adres: kontakt@appdg.fr, do 9.02.2017 r.

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-02-06 23:08:47


OFERTA PRACY

Dodano: 2017-01-19 00:00:00

Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego w kl. V SP.

Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego w SPK 2016_17 SP V.pdf (136.15KB) Download

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2016_17.doc (41KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-01-19 10:36:41


PIERWSZY DZIEŃ SZKOŁY

Dodano: 2016-09-01 00:00:00

Pierwsze lekcje już dzisiaj :-)
Mamy nadzieję, że nauka w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. W. Micuty w Genewie będzie dla uczniów miłą przygodą oraz ciekawym spotkaniem z tradycją i kulturą Polski.
Zapraszamy!


Ostatnio zmodyfikowano: 2016-09-02 01:19:07


OFERTA PRACY

Dodano: 2016-08-18 00:00:00

Nabór zakończony.

Rok szkolny 2016 / 2017
Nabór na stanowisko nauczyciela:
- wiedzy o Polsce,
- edukacji wczesnoszkolnej.

Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce w SPK w Genewe 2016_17.pdf (142.1KB) Download

Nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w SPK w Genewie 2016_17.pdf (140.35KB) Download

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2016_17.doc (41KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-09-01 23:21:59


Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce w SPK w Genewie

Dodano: 2016-07-09 00:00:00

NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Wacława Micuty
przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ
w Genewie ogłasza konkurs na stanowisko:
Nauczyciela wiedzy o Polsce
w szkole podstawowej/gimnazjum

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (5/26).
Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)
Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład
kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z
2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):
§ 4a
5. Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI w szkołach podstawowych za
granicą, w gimnazjach za granicą i w liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 2 ust, 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a
ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z
planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie
określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący
do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie
mniejszym niż 80 godzin, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła kurs
kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania
uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.
Wymagania dodatkowe:
- miejsce zamieszkania w Genewie lub okolicy (koszty dojazdu do szkoły pokrywa nauczyciel),
- doświadczenie w pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi za granicą,
- znajomość zasad funkcjonowania szkół przy placówkach dyplomatycznych poza granicami
kraju,
- umiejętność pracy z grupą łączoną (klasy I-III gimnazjum),
- praca najprawdopodobniej w środy i czwartki po godz. 16.00,
- dyspozycyjność w ramach godzin i dni pracy szkoły,
- odporność na stres,
- umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy,
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny i CV
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego
  • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela
Dokumenty dodatkowe:
  •  kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie SPK w zakładce ogłoszenia)
Oświadczenie kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych -
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z
późn. zm.)
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia
postępowania.
Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być
potwierdzone przez kandydata klauzulą
„za zgodność z oryginałem”.
Osoba, która wygra konkurs będzie
zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia
zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań
lekarskich.
Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 10 sierpnia 2016
roku do godziny 24.00 na adres: genewa@orpeg.pl W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na
stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Genewa, 9 lipca 2016 r.

Nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce w SPK w Genewe 2016_17 konkurs.pdf (142.1KB) Download

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2016_17.doc (41KB) Download

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2016_17.doc (41KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2016-09-01 23:22:45


Idź do strony